Dijous, 22 De Març De 2018
c. Sitjar, 2, Alcoletge - 25660
Telèfon: 973 19 60 11 Fax: 973 19 60 65

Novetats

26/05/2017

CONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER COBRIR, TEMPORALMENT, DIVERSOS LLOCS DE TREBALL A L'AJUNTAMENT D'ALCOLETGE


Per decret d’alcaldia núm. 125/2017, de 25 de maig, i als efectes de cobrir, temporalment, diversos llocs de treball existents a l’Ajuntament durant l’estiu de 2017, s’ha formulat la següent convocatòria de places:

a)      OFERTA DE PLACES:

 

1. OFERTA NÚM. 1.

 

Lloc de treball: Socorristes.

Places: 2

Tipus de contracte: D'obra o servei determinat. Temporada piscines municipals 2017.

Règim de contractació: Laboral

Forma accés: Lliure

Titulació: S'haurà d'acreditar disposar de la titulació pròpia de salvament i socorrisme aquàtic en vigor i coneixements d'atenció sanitària immediata d'acord amb la normativa aplicable (Decret 95/2000).

Altres condicions: S'haurà d'acreditar la seva inscripció al Registre Ofical de Professionals de l'Esport de Catalunya.

Nivell de català exigit: A2

Període: Des del dia 17 de juny al dia 11 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Dies: De dilluns a diumenge. 

Horari piscines: De les 11 a les 20 hores, de dilluns a diumenge.

Horari socorristes: 31, 5 hores setmanals / persona; distribuïdes de dilluns a diumenge.

Observacions: Els socorristes alternaran la seva jornada per cobrir la totalitat de l'horari d'apertura de les instal·lacions, amb el temps de descans determinat reglamentàriament.

Tasques principals a realitzar: Servei de socorrisme i salvament en piscines municipals.

Retribucions: Les corresponents al lloc de treball a ocupar.

 

2. OFERTA NÚM. 2.

 

Lloc de treball: Auxiliar administratiu. Atenció al públic. Consultori mèdic.

Places: 1

Tipus de contracte: D'obra o servei determinat. Substitució període vacances titular.

Règim de contractació: Laboral

Forma accés: Lliure

Titulació: L'equivalent al grup C2. Títol de graduat en educació secundària obligatòria. Implica estar en possessió del títol de graduat en ESO, formació professional de primer grau o titulació equivalent o en condicions d'obtenir-lo abans que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.

Nivell de català exigit:B2

Període: Des del dia 3 de juliol al dia 4 d'agost de 2017,  ambdós inclosos.

Dies:  De dilluns a divendres.

Horari: De 8 a 15 hores.

Tasques principals a realitzar: Control d'accés i atenció a l'usuari al consultori, programació de visites.

Retribucions: Les corresponents al lloc de treball a ocupar.

 

 

 

3.OFERTA NÚM. 3.

 

Lloc de treball: Peó oficis varis.

Places: 1

Tipus de contracte: D'obra o servei determinat. Reforç brigada període de vacances estiu.

Règim de contractació: Laboral

Forma accés: Lliure

Titulació: La corresponent al grup E/Agrupacions professionals. Certificat d'escolaritat.

Nivell de català exigit:A2

Altres:Disposició de carnet de conduir tipus B

Període: Des del dia 17 de juliol al dia 17 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Dies:  De dilluns a divendres.

Horari: 40 hores setmanals, distribuïdes en horari de 7 a 15 hores (jornada continuada) i 1 setmana al mes, en horari partit, de 8 a 13 i de 15  a 18.

Tasques principals a realitzar: Petits treballs de manteniment i reparacions en edificis / equipaments municipals,  manteniment zones ajardinades i vies públiques, etc. Tasques de suport a la brigada municipal. 

Retribucions: Les corresponents al lloc de treball a ocupar.

 

b)      REQUISITS PER PARTICIPAR:

 

Els sol·licitants hauran de reunir els requisits GENERALS i ESPECÍFICS que sindiquen:

 

1.      Requisits generals:

 

a) Tenir nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE o bé, pel personal estranger no comunitari, el document que l'habiliti per treballar a Espanya.

b) Tenir una edat mínima de 16 anys complerts en la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.

c) Estar en possessió de la titulació exigida segons el lloc de treball de què es tracti o en condicions d'obtenir-lo abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici del lloc de treball convocat

e) Acreditar coneixement de llengua catalana, d'acord amb el nivell exigit a l'empara del lloc de treball de què es tracti, d'acord amb els corresponents certificats de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

f) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altra Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.

 

2.      Requisits específics:


a) Per a l'oferta 1: 

     * Acreditar que els aspirants no han estat condemnats per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, en els termes previstos a l'empara de la Llei 26/2016, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29 de juliol de 2015).

     * Acreditar la seva inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.

b) Per a l'oferta 3: Estar en disposició del carnet de conduir tipus B.

 

c)      PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:

 

La selecció es farà per mitjà de la valoració de l'experiència professional i la formació directament relacionada amb el lloc de treball i la disposició de cursos de formació complementària a l'exigida amb certificat d'aprofitament i/o assistència així com titulacions addicionals que pugui tenir relació amb la tasca a realitzar.

Aquest procés es completarà amb una entrevista personal.

 

d)      PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

 

1.      OFERTA NÚM. 1.  (Socorristes) Fins a les 15 hores del dia 7 de juny de 2017.

 

2.      OFERTES NÚM. 2 i 3 (Auxiliar Consultori / Peó): Fins a les 15 hores del dia 19 de juny de 2017.

 

 

e)      DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

1.      Instància  i  declaracions jurades segons model normalitzat.

2.      Fotocòpia compulsada del DNI.

3.      Currículum vitae acadèmic i professional.

4.      Fotocòpia compulsada acreditativa de disposar dels requisits de titulació exigits.

5.      Fotocòpia compulsada d'aquells altres mèrits que, a criteri de l'aspirant, acreditin que ha participat en cursos de formació complementària a l'exigida amb certificat d'aprofitament i/o assistència així com titulacions addicionals que pugui tenir relació amb la tasca a realitzar.

6.      Informe de vida laboral.
Mapa Web