Divendres, 20 De Octubre De 2017
c. Sitjar, 2, Alcoletge - 25660
Telèfon: 973 19 60 11 Fax: 973 19 60 65

Perfil contractant

27/03/2017

AMPLIACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL


Execució de les obres d'AMPLIACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL

Termini de presentació d'ofertes: 2 de maig de 2017 a les 14:00 hores.


1. Entitat adjudicadora
 
Organisme: Ajuntament d'Alcoletge.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Número d'expedient: 01/2017
 
2. Objecte del contracte
 
Descripció de l'objecte: AMPLIACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
 
3. Tramitació i procediment
 
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert, amb un únic criteri d'adjudicació (preu més baix)
 
4. Tipus de licitació:
 
Import de licitació:66.221, 20 euros
Impost sobre valor afegit (IVA): 13.906, 45 euros.
TOTAL: 80.127, 66 euros (IVA 21% inclòs).
 
Valor estimat del contracte (VEC): 80.127, 66 euros
 
5. Règim de Garanties:
 
Garantia provisional: No s'exigeix.
Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.
 
6. Obtenció de documentació i informació
 
Ajuntament d'Alcoletge.
C/ Sitjar, 2. 25660. ALCOLETGE.
Telèfon: 973196011
Fax: 973196065
Correu electrònic: ajuntament@alcoletge.cat.
Web municipal (perfil del contractant): www.alcoletge.cat
Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins a la presentació de les ofertes.
 
7. Requisits específics del contractista
 
Els especificats a les clàusules 8 i 9 del plec de clàusules
 
8. Criteris d'adjudicació:
 
Preu més baix.
Puntuació màxima: 100 punts.
 
9. Presentació de les ofertes
 
Termini de presentació de les ofertes: 2 de maig de 2017
 
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 14a del plec de clàusules (PCAP)
 
Lloc de presentació: Oficines de l'Ajuntament d'Alcoletge (c/ Sitjar, 2. 25660. Alcoletge) en horari d'atenció al públic (de 8 a 13.30 h.) de dilluns a divendres laborables. Registre d'Entrada de l'Ajuntament.
 
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d'aquest fet, mitjançant fax, al número 973196065 o al correu electrònic ajuntament@alcoletge.cat. (clàusula 14a del plec).
 
10. Obertura de les ofertes
 
Entitat: Ajuntament d'Alcoletge.
Domicili: c/ Sitjar, 2.
Localitat: 25660. ALCOLETGE.
 
Obertura sobre 1 (acte no públic)
 
Data: 1r dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació d'ofertes. Si fos dissabte o festiu, es realitzarà el 1r dia hàbil següent.
Hora: 14 hores.
 
Obertura sobre 2 (acte públic)
 
Dimecres 10 de maig de 2017 a les 14:00 hores a la Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Alcoletge.
 
11. Despeses d'anuncis:
 
L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d'abonar l'adjudicatari serà de 300 euros, més IVA. Clàusula 20a del PCAP.
 
12. Data publicació al BOP:
 
BOP  número 66 de data 4 d'abril de 2017 
 
 
 


Informació addicional :Mapa Web