Dissabte, 20 De Octubre De 2018
c. Sitjar, 2, Alcoletge - 25660
Telèfon: 973 19 60 11 Fax: 973 19 60 65

Perfil contractant

06/06/2017

CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA


Contracte de serveis de neteja viària al municipi d'Alcoletge, subjecte a regulació harmonitzada

 

DATA ADJUDICACIÓ: 09/10/2017

CONTRACTISTA: BROCOLI S.L.


1. Entitat adjudicadora:
 
a) Organisme: Ajuntament d'Alcoletge.
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
     1. Dependència: Ajuntament d'Alcoletge.
     2. Domicili: c/ Sitjar, 2.
     3. Localitat i Codi Postal: Alcoletge. 25660.
     4. Telèfon: 973196011.
     5. Telefax: 973196065. 
     6. Correu electrònic: ajuntament@alcoletge.cat
     7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant: www.alcoletge.cat.
     8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant el període de presentació de les ofertes.
d) Número dexpedient: 2017/196/02.08.04
 
2. Objecte del Contracte:
 
a) Tipus. Contracte de serveis.
b) Descripció. Neteja viària del municipi d'Alcoletge.
c) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats. No.
d) Lloc d'execució/Lliurament:
     1) Domicili. c/ Sitjar, 2.
     2) Localitat i codi postal. Alcoletge. 25660.
e) Termini d'execució/Lliurament/ Durada contracte: 3 anys.
f) Admissió de pròrroga. Si (1 any )
g) Establiment d'un acord marc (si escau).
h) Sistema dinàmic d'adquisició (si escau).
i) CPV (Referència de Nomenclatura).
     90000000 Serveis de clavegueram, escombraries, neteja i medi ambient.
     90610000-6 Serveis de neteja i escombrat de carrers
 
3. Tramitació i procediment:
 
a) Tramitació. Ordinària.
b) Procediment. Obert.
c) Subhasta electrònica. No
 
  d) Criteris d'adjudicació: Clàusula 11a del plec.
       1.1. Puntuació màxima: Fins a 100 punts.
             1.1.1. Proposició econòmica. Fins a 55 punts.
                  P (puntuació): L-O x 55 / (L-B)
                  L: pressupost de licitació.
                  O: oferta de licitació.
                  B: oferta més baixa de les considerades.
       1.1.2. Proposició tècnica: Fins a 45 punts.
            a) Bossa d'hores gratuïtes: Fins a 15 punts.
                  P (puntuació) = 15 x (O/B).
                  O: Bossa hores ofertada (en hores anuals)
                  B: Millor bossa hores ofertada (en hores anuals)
 
            b) Millores tècniques: Fins a 30 punts.
 
               1. Neteja amb aigua en urbanitzacions i polígons. Fins a 15 punts. Puntuació: 0,80 punts per jornada proposada.
               
               2. Recollida i transport de voluminosos. Fins a 10 punts.
                    Puntuació:
                    2 h / mes recollida voluminosos: 2 punts
                    4 h / mes recollida voluminosos: 4 punts
                    6 h / mes recollida voluminosos: 6 punts
                    8 h / mes recollida voluminosos: 8 punts
                    10 h / mes recollida voluminosos: 10 punts
               
               3. Recollida i transport de voluminosos. Fins a 5punts.
                    P (puntuació) = 5 x ( Nmin / N)
                    Nina: Preu mínim de les ofertes presentades
                    N: Preu de l'oferta que es valora
 
4. Valor estimat del contracte: 235.494 euros.
 
5. Pressupost base de licitació (3 anys de contracte inicial):
 
a) Import net: 176.620, 50 euros. Import total: 194.282, 55 euros (10% IVA inclòs).
 
6. Garanties exigides.
 
     Provisional (import): No s'exigeix.
     Definitiva (%): 5% de l'import d'adjudicació.
 
7. Requisits específics del contractista: Els definits a la clàusula 8a del plec.
 
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
 
     a) Data límit de presentació: 52 dies naturals comptadors a partir de la data d'enviament de l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Si el darrer dia es dissabte o festiu, el període s'amplia fins el primer dia hàbil següent.
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ: 24/07/2017.
     b) Modalitat de presentació: Presencial.
     c) Lloc de presentació:
          1. Dependència. Ajuntament d'Alcoletge.
          2. Domicili. c/ Sitjar, 2.
          3. Localitat i codi postal. Alcoletge. 25660.
          4. Horari presentació: De 8 a 13.30 hores.
          5. Adreça electrònica: www.alcoletge.cat
     d) Admissió de variants: No es preveu.
     f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir a la seva oferta: 2 mesos a comptar des de l'obertura de les proposicions.
 
9. Obertura d'ofertes
     a) Descripció.
          Obertura sobre A. Documentació administrativa (sessió no pública): 14 h. 1r dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de proposicions.
     Obertura sobre B. Proposta tècnica. Sessió pública. Es comunicarà al perfil del contractant.
     Obertura sobre C. Proposta econòmica. Sessió pública. Es comunicarà al perfil del contractant.
     Data prevista per a l'obertura del SOBRE C. PROPOSTA ECONÒMICA: 24/08/2017. 14. hores.
     b) Adreça. C/ Sitjar, 2
     c) Localitat i codi postal. Alcoletge. 25660.
 
10. Despeses de Publicitat. 900 euros, més IVA:
 
11. Data d'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 31/05/2017.
 
___________________________________________________
 
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ
Havent-se publicat en el BOP de Lleida núm. 108, de 6 de juny, anunci relatiu a la licitació dun CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, sha advertit la següent errada:
On diu:
5. Pressupost base de licitació (2 anys de contracte inicial),
Ha de dir:
5. Pressupost base de licitació (3 anys de contracte inicial),
 
____________________________________________________
 
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ
 
Havent-se publicat en el BOP de Lleida núm. 108, de 6 de juny, anunci relatiu a la licitació dun CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, sha advertit la següent errada derivada derror material en el plec de clàusules.
Així, on diu:
3. Tramitació i procediment:
     d) Criteris dadjudicació:
          b) Millores tècniques: Fins a 30 punts.
               1. Neteja amb aigua en urbanitzacions i polígons. Fins a 15 punts.
               Puntuació: 0,80 punts per jornada proposada.
 
Ha de dir:
 
3. Tramitació i procediment:
     d) Criteris dadjudicació:
          b) Millores tècniques: Fins a 30 punts.
               1. Neteja amb aigua en urbanitzacions i polígons. Fins a 15 punts.
               Puntuació: 0,60 punts per jornada proposada.
               Valoració:
               Estimació màxima de jornades: 25 jornades
               Puntuació màxima prevista: 15 punts
               Punts per jornada de neteja amb aigua proposada:
               15 (PMx) /25 (Jornades) = 0, 60 punts / jornada
 


Informació addicional :Mapa Web