Dissabte, 20 De Octubre De 2018
c. Sitjar, 2, Alcoletge - 25660
Telèfon: 973 19 60 11 Fax: 973 19 60 65

Perfil contractant

24/10/2017

Execució PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS


MESA DE CONTRACTACIÓ:

Obertura sobre 1: Dia 23 de novembre de 2017 a les 16:45 hores

Obertura sobre 2: Dia 30 de novembre de 2017 a les 13:30 hores


ANUNCI

De conformitat amb l'acord adoptat pel ple de la Corporació, en sessió de data 9 d'octubre de 2017, per mitjà el present anunci s'efectua convocatòria per mitjà de procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'adjudicació del contracte d'obres relatiu a EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS (recuperació de dipòsit municipal), conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:                    

a)       Organisme. AJUNTAMENT D'ALCOLETGE.

b)       Dependència que tramita l'expedient. SECRETARIA

c)       Obtenció de documentació i informació:

                                 1) Dependència. AJUNTAMENT D'ALCOLETGE.

                                 2) Domicili. c/ Sitjar, 2.

                                 3) Localitat i codi postal. ALCOLETGE. 25660.

                                 4) Telèfon. 973196011.

                                 5) Telefax.973196065.

                                 6) Correu electrònic. ajuntament@alcoletge.cat

                                 7) Adreça d'Internet del perfil del contractant. www.alcoletge.cat

                                 8) Data límit d'obtenció de documentació i informació. Fins data de presentació ofertes.

d) Número  d'expedient. Plataforma simplifica. 2017/463/02.08.01.

2. Objecte del Contracte: EXECUCIÓ DE PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS.

a)       Tipus. OBRES.

b)       Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats. SI. Lots: 3.

c)       Descripció dels lots:

LOT

OBJECTE

Lot 1

Demolicions i treballs previs, amb desmuntatge de coberta de fibrociment amb amiant

Lot 2

Pista poliesportiva

Lot 3

Vestidors

d)       Lloc d'execució:

     1)       Domicili. C/ Mirador del Segrià, 1.

     2)       Localitat i codi postal. ALCOLETGE. 25660.

e)       Termini d'execució (clàusula 7a del plec):

     Durada global: 8 mesos (32 setmanes) distribuïdes segons s'indica:  

LOT

OBJECTE

TERMINI

Lot 1

Demolicions i treballs previs, amb desmuntatge de coberta de fibrociment amb amiant

1 mes / 4 setmanes

Lot 2

Pista poliesportiva

3, 5 mesos / 14 setmanes

Lot 3

Vestidors

3, 5 mesos / 14 setmanes

f)        Admissió de pròrroga:  Si

g)       Establiment d'un acord marc: No

h)       Sistema dinàmic d'adquisició : No

i)         CPV (Referència de Nomenclatura).

LOT

OBJECTE

CPV

(Vocabulari comú de contractes)

Lot 1

Demolicions i treballs previs, amb desmuntatge de coberta de fibrociment amb amiant

45111100-9. Trabajos de demolicion

45262660-5. Trabajos de retirada de amianto

Lot 2

Pista poliesportiva

45212225-9. Trabajos de construcción de polideportivos.

45212220-4. Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas.

 

Lot 3

Vestidors

45212225-9. Trabajos de construcción de polideportivos.

45212230-7. Instalacion de vestidores

3. Tramitació i procediment:

a)       Tramitació. ORDINÀRIA

b)       Procediment. OBERT.

c)       Subhasta electrònica. No

d) Criteris d'adjudicació. Clàusules 13a i 15a del plec.

 

 

LOT 1.

 

 

PUNTUACIÓ MÀXIMA

100

A

Criteris avaluables automàticament

 

0

Preu

85

1

Ampliació termini garantia

15

 

Total criteris avaluables automàticament

100

 

 

 

 

TOTAL PUNTS

100

 

 

 

 

LOT 2.

 

 

PUNTUACIÓ MÀXIMA

100

A

Criteris avaluables automàticament

 

0

Preu

60

2.1

Disposició de mitjans personals (MP)

3

2.2

Realització de l'As-Built (AB)

2

3

Ampliació termini de garantia

5

 

Total criteris avaluables automàticament

70

B

Criteris sotmesos a judici de valor

 

1

Millora 1

10

2

Millora 2

10

5

Altres millores

10

 

Total criteris sotmesos a judici de valor

30

         

 

 

 

 

 

LOT 3.

 

 

PUNTUACIÓ MÀXIMA

100

A

Criteris avaluables automàticament

 

0

Preu

65

2.1

Disposició de mitjans personals (MP)

3

2.2

Realització de l'As-Built (AB)

2

3

Ampliació termini de garantia

5

 

Total criteris avaluables automàticament

75

B

Criteris sotmesos a judici de valor

 

1

Millora 1

15

4

Altres millores

10

 

Total criteris sotmesos a judici de valor

25

         

 

4. Valor estimat del contracte: 986.966, 21 euros, segons el següent detall:

 

1.       Import global estimat de la totalitat dels lots (import sense IVA): 897.242, 01 euros

2.       Import de les modificacions           

a)       Modificació màxima del 10% del preu adjudicat per excés o disminució d'amidaments (import sense IVA): 89.724, 20 euros (Import sense IVA).

5. Pressupost base de licitació:

LOT 1. DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS, AMB DESMUNTATGE DE COBERTA DE FIBROCIMENT AMB AMIANT.

 

Pressupost de licitació

28.930, 23 euros 

Import IVA (21%)

6.075, 35 euros 

 

LOT 2. PISTA POLIDEPORTIVA.

 

Pressupost de licitació

431.295, 00 euros 

Import IVA (21%)

90.571, 95 euros 

 

LOT 3. VESTIDORS.

 

Pressupost de licitació

437.016, 77 euros 

Import IVA (21%)

91.773, 52 euros 

 

6. Garanties exigides.

 

                Provisional: No s'exigeix.

                Definitiva: 5% de l'import dadjudicació de cada lot.

 

7. Requisits específics del contractista: Els que es determinen en el plec de clàusules.

 

a) Classificació (grup, subgrup i categoria) :

·         No s'exigeix per a lots individualment considerats.

·         Si un licitador presenta oferta per a tots els lots ( LOTS 1, 2 i  3 ) o presenta oferta per als lots 2 i 3, en tant que la suma dels mateixos supera els 500.000 euros, s'haurà d'acreditar  la classificació empresarial següent:

Ø  Grup C: Edificacions. Subgrup 2: Estructures de fàbrica i formigó. Categoria 4.

Ø  Grup J: Instal·lacions mecàniques. Subgrup 2: De ventilació, calefacció i climatització. Categoria 3.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Si. Clàusula 9 del plec de clàusules.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació. 26 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP de Lleida. Si el darrer dia cau en dissabte o dia festiu, el termini esmentat s'ajornarà fins el primer dia hàbil següent.

b) Modalitat de presentació. Presencial.

c) Lloc de presentació:

                1. Dependència. Alcoletge.

                2. Domicili. C/ Sitjar, 2

                3. Localitat i codi postal. ALCOLETGE. 25660.

                4. Adreça electrònica: ajuntament@alcoletge.cat.

i) Admissió de variants, si escau: No / Admissió de millores: Si.

9. Obertura d'ofertes: Clàusula 17a del plec.

a)       Obertura sobre 1 (documentació administrativa): Acte no públic. A la finalització del termini de presentació ofertes.

b)       Obertura sobre 2 (Memòria tècnica). Acte públic.  En un termini no superior a 7 dies hàbils des de l'obertura de la documentació administrativa. Dia i hora: Es comunicarà als licitadors per via telemàtica/correu electrònic i a través del perfil del contractant.

c)       Obertura sobre 3 (Proposta econòmica i altra documentació). Acte públic. Posteriorment a l'obertura del sobre 2. Dia i hora: Es comunicarà als licitadors per via telemàtica/correu electrònic i a través del perfil del contractant.

d)       Adreça obertura ofertes: Sala d'Actes de l'Ajuntament dAlcoletge. c/ Sitjar, 2. 25660. ALCOLETGE.

10. Despeses de Publicitat:  2.000, més IVA.

                                               Distribució entre lots (imports màxims)

·         Adjudicatari Lot 1: 64, 40 euros + IVA.

·         Adjudicatari Lot 2:  961, 40 euros+ IVA

·         Adjudicatari Lot 3:  974, 20 euros + IVA

 

Més informació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=5273247


Informació addicional :Mapa Web